INSPIRES Sp. z o. o. oraz Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw realizuje projekt pt. „Lepsza przyszłość” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Okres realizacji : 01.08.2018r. - 31.07.2019r.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej i szans na znalezienie zatrudnienia u 78osób niezatrudnionych zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym  z gmin poniżej progu defaworyzacji z podregionu radomskiego, płockiego powiatu: m.Radom, radomskiego,płockiego województwa mazowieckiego.